ضمن تشکر از حسن انتخاب شما ، بزودی طرح نوسازی ناوگان فرسوده – طرح  کلید به کلید با همکاری سازمان راهداری و بانک عامل نهایی و اطلاع رسانی می گردد.